2020-05-22

Regulamin organizacyjny

       POWIATOWEJ  STACJI    
    SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ                                    
     W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ        I    POSTANOWIENIA  OGÓLNE

         §  1

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej  zwanej dalej „Stacją „ określa szczegółowe  zadania , organizację i zasady  kierowania jej pracą , zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Stacji .

        §  2

Regulamin niniejszy wydany został  na podstawie:
-    Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
( tj. Dz. U. Nr 90 z 98 r. poz. 575  z późn.zm.)
Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 9 września 2002 r.  w sprawie    organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – ( Dz.U. Nr 162  poz.1342)  ,
Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 26.11.1998 r.  o finansach publicznych ( tj. Dz.U.  z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),           
statutu PSSE w  Skarżysku-Kamiennej .II  ZASADY  KIEROWANIA  STACJĄ


         §  3
    

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej :
a)kieruje Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie,
b)reprezentuje  Stację na zewnątrz,
c)jest przełożonym pracowników Stacji .                 §  4


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje  Stacją przy pomocy głównego księgowego ,  kierowników  oddziałów  a  także  przy  pomocy  osób zatrudnionych  na samodzielnych  stanowiskach pracy, których zakres zadań określają  dalsze postanowienia regulaminu organizacyjnego.            


                                                                           §   5

W sprawach związanych z realizacją zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - za Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego Skarżysku-Kamiennej  w czasie jego nieobecności , działa kierownik oddziału w granicach udzielonego upoważnienia .
                                                    
                 

III.STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  PSSE


               §  6

Dla wykonywania  zadań Stacji ustala się strukturę organizacyjną  komórek i stanowisk pracy wchodzących w skład PSSE w Skarżysku-Kamiennej  :

1.Oddział  Bieżącego Nadzoru  Sanitarnego :

          a) Sekcja Nadzoru Higieny  Środowiska,
          b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku ,
          c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy ,
            d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki .
          e) Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży.


2. Oddział Laboratoryjny :
                a) Laboratorium Mikrobiologii ,
                b) Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych .

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny :
                a) Sekcja Ekonomiczna :
                       - Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego.
                       - Stanowiska Pracy Referentów Księgowych.
                       - Stanowisko Pracy Kasjera.
                b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza :
                    - Stanowiska Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu.
                    - Stanowiska Pracy  ds. Dozoru i Obsługi.
                    - Stanowisko Pracy Informatyka .
  4. Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
  5. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
  6. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu  Jakości ;
  7. Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych ;
  8. Stanowisko Pracy Radcy  Prawnego ;
  9. Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i  Higieny  Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ;
10. Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych .


           §  7

Do Oddziału Bieżącego  Nadzoru Sanitarnego należy wykonywanie zadań  związanych z bieżącym  nadzorem sanitarnym przez podległe Sekcje PSSE tj:
          a) Sekcję Nadzoru Higieny  Środowiska,
          b) Sekcję Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku ,
          c) Sekcję Nadzoru Higieny Środowiska Pracy ,
            d) Sekcję Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki,
          e) Sekcję Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży.


         §  8

  Do zadań  Sekcji  Nadzoru Higieny Środowiska należy w szczególności  sprawowanie   
  bieżącego  nadzoru sanitarnego:
nad   urządzeniami  do zaopatrzenia ludności w wodę  i jakością wody przeznaczonej do spożycia,
nad jakością wody w pływalniach i kąpieliskach,
nad jakością powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
nad obiektami użyteczności publicznej i obiektami komunalnymi,
sporządzanie ocen stanu sanitarno – higienicznego i ocen jakości w podanym powyżej zakresie.

    
         § 9

 Do zadań  Sekcji Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku należy    
   w  szczególności  sprawowanie  bieżącego  nadzoru sanitarnego:
      -    nad produkcją  i obrotem środkami spożywczymi i materiałami kontaktującymi się z         
           żywnością  mającymi  wpływ na zdrowie człowieka ,

podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji w stosunku do winnych naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych, przygotowywanie wystąpień  do odpowiednich organów administracji i gospodarki uspołecznionej oraz przygotowywanie decyzji i postanowień wydawanych w trybie postępowania administracyjnego,
kontrola stanu urządzeń zaopatrzenia  w wodę oraz miejsc i sposobu usuwania nieczystości stałych i płynnych ,
pobieranie prób środków spożywczych , materiałów kontaktujących się z żywnością i kosmetyków  oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ,
uczestniczenie w profilaktyce oraz zwalczaniu ognisk zatruć pokarmowych,
nadzór  nad kosmetykami poprzez kontrolę wyrobów znajdujących się  w obrocie  i zakładów produkcyjnych.
      
            §  10

Do zadań  Sekcji  Nadzoru Higieny Środowiska Pracy należy w szczególności  
 sprawowanie  bieżącego  nadzoru sanitarnego:
nad warunkami pracy  celu zapobiegania chorobom zawodowym  ,        
      -    nad zakładami produkującymi, stosującymi i wprowadzającymi do obrotu:
    a/ substancje   i preparaty  chemiczne , niebezpieczne ,
    b/ prekursory  grup II A-R   i II B-R  służące  do produkcji  narkotyków ,
    c/ środki  ochrony  roślin ,
    d/ preparaty  biobójcze ,
            e/ czynniki rakotwórcze,
-   nad zakładami w których występują czynniki biologiczne .
    Współpraca z placówkami służby zdrowia upoważnionymi do rozpoznawania chorób      
     zawodowych.
    Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Policją ,Strażą Pożarną , Powiatową   
     Inspekcją Weterynaryjną w zakresie bieżącego nadzoru nad zakładami pracy,
     w których występują czynniki   szkodliwe dla zdrowia.

           §  11

Do zadań  Sekcji  Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki  należy :

   Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych   :         - przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych ,
        -  nadzór nad otoczeniem chorego ( decyzje o odsunięciu od pracy, szczepienia    
           ochronne) ,
        -  dezynfekcja w ogniskach chorób zakaźnych ,
        -  nadzór nad nosicielami duru brzusznego ,
        -  organizowanie , przeprowadzanie i kontrola prac związanych z opanowaniem  
           masowych   zachorowań oraz współudział w akcjach ratunkowych w przypadkach  
            np.: klęsk żywiołowych ,


      -    zapotrzebowanie na preparaty szczepionkowe oraz nadzór nad ich wykorzystaniem i  
            realizacją szczepień ochronnych ,
sporządzanie sprawozdań ze zużycia szczepionek i realizacji szczepień ,
sporządzanie analiz uodpornienia dzieci  z poszczególnych roczników  wg kalendarza szczepień i analiz wykonawstwa szczepień przez poszczególne punkty szczepień,
zgłaszanie i analiza odczynów poszczepiennych,
nadzór nad szczepieniami w środowiskach nosicieli oraz pracowników uwzględnianych w planie awaryjnym ,
      -    kontrola przestrzegania reżimu przeciepidemicznego oraz skuteczności  zabiegów
           sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych w placówkach służby zdrowia, lecznictwa
           otwartego i zamkniętego, prywatnych gabinetach lekarskich ,
-    udział w zwalczaniu zakażeń wewnątrzoddziałowych,

prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych, bieżąca analiza  rejestru, sygnalizowanie o wzmożonej zachorowalności,
sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez organy obowiązane do zgłaszania     chorób  zakaźnych, postanowień przepisów w tym zakresie, dokonywanie analiz dotyczących jakości i terminowości powiadamiania przez zakłady służby zdrowia, podejmowanie interwencji w przypadkach powtarzających się nie przestrzegania przepisów,
prowadzenie centralnego rejestru obiektów nadzorowanych przez PSSE we wszystkich pionach jej działania  oraz stała jego aktualizacja,
gromadzenie danych z zakresu demografii terenu działania PSSE i sporządzanie odpowiednich zestawień wg potrzeb,
wykonywanie opracowań statystycznych, prowadzenie statystyki porównawczej,
sporządzanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego na podległym terenie,
sporządzanie  meldunków  dot. działalności  kontrolno-represyjnej powiatu.
         

        §  12

Do zadań  Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci  i  Młodzieży należy w szczególności  
sprawowanie  bieżącego  nadzoru sanitarnego:
nad stałymi zakładami nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz  nad obiektami sezonowymi i placówkami pracy  pozaszkolnej,
współudział w odbiorach obiektów nowych, adoptowanych lub modernizowanych,
prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy warunków lokalowych placówek, funkcjonalności pomieszczeń , wyposażenia w meble , sprzęt , urządzenia do mycia i kąpieli oraz zagospodarowania terenów,
kontrola urządzeń  służących do zaopatrywania w wodę do picia i potrzeby gospodarcze oraz urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości ,
organizacja walki z chorobami zakaźnymi w placówkach podlegających,
ocena dziennych i tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych ,    
prowadzenie prac związanych z akcją wczasów letnich i zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży – kwalifikacji  i  rekwalifikacji obiektów oraz nadzór nad czynnymi placówkami
ocena  dostosowania mebli szkolnych do  wzrostu  uczniów .§  13


Ponadto do zadań  wszystkich  Sekcji wchodzących  w skład Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego  należy :
postępowanie  zgodnie  z  postanowieniami zawartymi w księdze  jakości w celu wdrażania i  utrzymywania  w bieżącej  pracy systemu  jakości ,
udział w opracowywaniu i realizowaniu planu pracy  sekcji ,
prowadzenie rejestrów  i ewidencji zgłoszonych  obiektów ,
zbieranie i analizowanie materiałów dotyczących zagadnień sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach oraz opracowywanie na tej podstawie  odpowiednich wniosków i wystąpień,
sporządzanie obowiązujących sprawozdań , doraźnych informacji i meldunków oraz opracowywanie zbiorczych ocen,
przygotowywanie decyzji  i postanowień PPIS w zakresie działalności sekcji,
podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji  w stosunku do winnych  naruszenia przepisów sanitarno- higienicznych,
współpraca z właściwymi organami i instytucjami,
ścisła współpraca  z  innymi  komórkami organizacyjnymi PSSE poprzez udział w kompleksowych kontrolach obiektów oraz wspólne opracowywanie i wykorzystanie materiałów pokontrolnych w pionie Oddziału Nadzoru Sanitarnego ,
załatwianie skarg i wniosków ludności ,
czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu , wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie dyrektyw unijnych .
wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych.


    §  14


Do  zadań Oddziału Laboratoryjnego należy wykonywanie badań  mikrobiologicznych i fizyczno- chemicznych przez podległe laboratoria PSSE :

       1.  Laboratorium Mikrobiologii .
       2.  Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych .


    §  15

Do  zadań Laboratorium Mikrobiologii  należy w szczególności :

1.W dziedzinie mikrobiologii badania żywności:
   - Wykonywanie  badań mikrobiologicznych artykułów żywnościowych oraz kosmetyków
      i przygotowywanie w tym zakresie orzeczeń  ,
   -  udział w opracowaniach  prac problemowych dot. jakości zdrowotnej środków
      spożywczych .
2. W dziedzinie mikrobiologii badania wody :
   - Wykonywanie analiz wody do picia i potrzeb gospodarczych ze wszystkich urządzeń  
      służących  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia  i potrzeb gospodarczych,
   -  wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,
  -  wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej .
3. W dziedzinie badania schorzeń jelitowych :
  - Wykonywanie badań bakteriologicznych i serologicznych u osób chorych lub
     podejrzanych o zakażenie pałeczkami  duru brzusznego , duru rzekomego i innymi     
     pałeczkami Salmonella oraz czerwonki ,
  - wykonywanie badań u dzieci do lat 2-óch z rozpoznaniem lub podejrzeniem chorób
     przebiegających z objawami biegunki w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella oraz Coli
     patogennej,
  - wykonywanie badań ozdrowieńców po przebytym zakażeniu pałeczkami Salmonella
     i Shigella,
  - wykonywanie badań bakteriologicznych u osób pozostających  w styczności z chorym
     na dur , para-dur , Salmonellę i czerwonkę,
  -  wykonywanie badań bakteriologicznych w ramach profilaktyki zakażeń wewnątrz-
     szpitalnych,
  -  wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek  Salmonella i Shigella pracowników
     branżowych( książeczki zdrowia ) i nosicieli ,
  -  diagnostyka parazytologiczna wybranych środowisk dziecięcych oraz badania kontrolne
     ozdrowieńców tasiemczycy,
  -  badania testów biologicznych aparatury sterylizującej ,
  -  wykonywanie podłoży do  wszystkich pracowni mikrobiologicznych,
  -  wykonywanie innych prac diagnostycznych lub związanych z diagnostyką
     o ile wymagać będzie zaistniała sytuacja epidemiologiczna .


    §  16


Do  zadań Laboratorium  Badań Fizyczno- Chemicznych należy w szczególności :
1. W dziedzinie badań wody i powietrza:
   - Wykonywanie analiz wody do picia i potrzeb gospodarczych ze wszystkich urządzeń  
      służących  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia  i potrzeb gospodarczych,
   -  wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,
   -  wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej,
   -  pobieranie i wykonywanie oznaczeń SO2 i  NO2 w powietrzu atmosferycznym oraz
      oznaczanie ogólnego opadu pyłu .
2. W dziedzinie  badań  środowiska pracy  :
Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu  szkodliwości fizycznych i chemicznych  w zakładach  pracy  objętych zasięgiem działania PSSE w ramach nadzoru i na zlecenie  pracodawców .  

                    §  17

Ponadto do  zadań wszystkich laboratoriów  wchodzących  w skład Oddziału Laboratoryjnego należy :
postępowanie  zgodnie  z  postanowieniami zawartymi w księdze  jakości  i procedurach ogólnych w celu wdrażania i  utrzymywania  w bieżącej  pracy systemu  jakości  ,
udział w opracowywaniu i  realizowaniu planu pracy,
prowadzenie  rejestrów i  ustalonych ewidencji wykonywanych  badań ,
udział w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań,
wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonego

    §  18

Obsługę finansową i administracyjną  w Powiatowej Stacji wykonuje Oddział Ekonomiczno-Administracyjny.

Struktura organizacyjna Oddziału :
                a) Sekcja Ekonomiczna :
                       - Stanowisko Pracy  Głównego Księgowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                       - Stanowiska Pracy Referentów Księgowych.
                       - Stanowisko Pracy Kasjera.
                b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza :
                    - Stanowiska Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu.
                    - Stanowiska Pracy  ds. Dozoru i Obsługi.
                    - Stanowisko Pracy Informatyka .Do zadań Sekcji Administracyjnego-Gospodarczej  należy w szczególności :

1.Dozór mienia ,
2.ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia  i zaopatrzenia  PSSE,
3.prowadzenie stałego  nadzoru nad  realizacją spraw  związanych z  zamówieniami publicznymi,
4.zapewnianie prawidłowej eksploatacji i konserwacji nieruchomości , instalacji elektrycznej, wod.-kan, co, gazowej , urządzeń p/poż. oraz łączności,
5.utrzymanie pomieszczeń jednostki i otoczenia w należytym stanie san.-hig.,
6.należyte zabezpieczenie wszystkich obiektów przed pożarem  i kradzieżą,
7.organizowanie i udział w prowadzonych inspekcjach budynków i urządzeń dla oceny ich stanu,
8.prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi i materiałami , ewidencja , przechowywanie , inwentaryzacja i kasacja  - zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
9.zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych oraz aparatury,
10.prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej w oparciu o obowiązujące przepisy ,
11.koordynacja  transportu dla potrzeb PSSE,
12.obsługa kancelaryjna,
13.informowanie  Dyrektora Stacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach  w gospodarowaniu mieniem,
14.wykonywanie innych czynności  zleconych przez Dyrektora .

    § 19


Do zadań Sekcji  Ekonomicznej należy  w szczególności :


      -     planowanie i wykonywanie środków budżetowych i pozabudżetowych,
obliczanie wynagrodzeń pracowników  Stacji oraz sporządzanie list płac,
sprawozdawczość budżetowa,
ścisła współpraca z WSSE w zakresie działalności finansowej związanej z bieżącymi sprawami oraz terminowością  dostarczania dokumentacji,
prowadzenie  dokumentacji oraz rozliczeń  z  ZUS ,
prowadzenie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej,
wpłaty i wypłaty gotówki z banku,
sporządzania raportów kasowych,
-     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem pracowników w mandaty karne  i ich rozliczanie,
prowadzenie rejestru dochodów budżetowych i dochodów środków specjalnych oraz odpowiednie i terminowe ściąganie  należności  spłaty zobowiązań,
prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych,
rozliczanie  ilościowo-wartościowe magazynu,
wykonywanie innych czynności  zleconych przez  przełożonych.


                §   20

Do  zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności :

      -    uzgadnianie i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w  
           dokumentacji  projektowej  w zakresie ustalonym w ustawie o PIS i innych odrębnych
            przepisach :
           a/ przygotowywanie opinii sanitarnych  bądź  postanowień w oparciu o przedłożony   
                plan sytuacyjny i program inwestycji  oraz wizją lokalną,
            b/ konsultowanie opinii z oddziałem Zapobiegawczego  Nadzoru Inwestycyjnego
                WSSE  w przypadkach  skomplikowanych  lub budzących  wątpliwości.   ,
opiniowanie dokumentacji projektowej  obiektów,
uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
kontrola budów  w trakcie ich realizacji , a w przypadkach stwierdzenia niezaopiniowa
nej  dokumentacji lub dokonania znacznych( niezaopiniowanych) zmian   i innych       
poważniejszych niedociągnięć-  przygotowanie pisma interwencyjnego,
udział w dopuszczeniu do użytkowania inwestycji zrealizowanych,
współpraca z innymi komórkami PSSE oraz instytucjami związanymi z inwestycjami
i ochroną środowiska,
prawidłowe prowadzenie rejestrów  spraw związanych z pracą  Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego ,
sporządzanie obowiązujących sprawozdań , meldunków i analiz,
załatwianie skarg i wniosków ludności ,
czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu ,
wykonywanie innych czynności na polecenie  Dyrektora Stacji.


               §  21

Do  zadań Oświaty  Zdrowotnej  i Promocji  Zdrowia należy w  szczególności  :
Realizacja Narodowego Programu Zdrowia , programów  edukacji zdrowotnej (promocji  zdrowia ),
wizytacja placówek i monitoring programów edukacji zdrowotnej,
prowadzenie szkoleń ,
opracowywanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań ,
sprawowanie fachowego nadzoru metodyczno-organizacyjnego nad placówkami nauczania i wychowania i placówkami  służby zdrowia,
udzielanie pomocy Zespołom Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia kształcenia i dokształcania pracowników służby zdrowia w dziedzinie metodyki oświaty zdrowotnej , poradnictwa i instruktażu metodycznego , zaopatrzenia z wydawnictwa metodycznego, materiały akcydensowe i pomoce poglądowe,
rozwijanie współpracy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność oświatowo-zdrowotną ,
współpraca z radiem , prasą i telewizją  w dziedzinie oświaty zdrowotnej, prowadzenie serwisu prasowego,
prowadzenie biblioteki, wypożyczania książek i kaset video oraz pomocy metodycznych,
przygotowywanie dla potrzeb terenu wystaw , scenariuszy, imprez , regulaminów konkursów,
organizowanie własnych wzorców metodycznych do działalności oświatowo-zdrowotnej( scenariusze imprez , regulaminy konkursów, hasła, wystawy , plakaty, itp.)
prowadzenie współpracy ze szkołami z sieci szkół promujących zdrowie,
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE,
prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

              §  22

 Do  zadań Radcy Prawnego należy  w szczególności :
Wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą  o radcach prawnych,
udzielanie porad prawnych dotyczących zakresu działania PPIS oraz funkcjonowania PSSE jako samodzielnej jednostki organizacyjnej ,
współdziałanie przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych wywołujących skutki prawne, wystąpień adm. do innych organów i jednostek,
 występowanie w imieniu PPIS w charakterze oskarżyciela publicznego oraz innych sprawach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
 nadzór nad prawidłowym pod względem prawnym przygotowaniem dokumentów i wystąpień przez poszczególne komórki i stanowiska pracy,
 informowanie o obowiązujących przepisach prawnych związanych z działalnością PIS i PSSE ,
prowadzenie szkoleń i instruktażu wewnętrznego,
gromadzenie i uzupełnianie zbioru pomocy prawnych i nadzór nad nimi,
wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

        §  23

 Do  zadań pracownika ds. pracowniczych należy  w szczególności :

rekrutacja , dobór i rozmieszczanie kadr ,
kontrola przestrzegania regulaminu  pracy,
organizowanie i kontrola stażów pracy,
organizowanie praktyk zawodowych , studenckich i uczniowskich ,
informowanie i  mobilizowanie pracowników do uczestnictwa w dostępnych  formach szkolenia,
prowadzenie sprawozdawczości z  zakresu szkoleń,
sporządzanie sprawozdań w  zakresie  zatrudnienia ,
określanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi ,
organizowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin ,
organizowanie opieki nad emerytami i rencistami ,
badanie warunków pracy, motywacji i postaw pracowniczych,
prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników , akt osobowych , wydawanie legitymacji i innych upoważnień czy zaświadczeń,
prowadzenie spraw urlopów oraz  spraw  związanych z czasową niezdolnością do pracy ,
przygotowywanie wniosków do karania i nagradzana pracowników,

zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników,
załatwianie spraw emerytalno-rentowych,
współdziałanie ze służbą  zdrowia w zakresie badań wstępnych , okresowych i kontrolnych,
wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.


              §  24

Do  zadań inspektora prowadzącego sprawy bhp i p/poż.  należy  w szczególności :

Sprawowanie kontroli nad stanem bhp i p/poż w PSSE zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach bhp i p/poż,
opracowywanie instrukcji i zasad postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz planu poprawy warunków bhp.,
ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ( kompletowanie wniosków ),
dokonywanie szkoleń pracowników z dziedziny bhp i p/poż.,
zabezpieczenie pracownikom właściwej odzieży ochronnej i roboczej,
współudział w organizowaniu badań lekarskich pracowników  i kontrola ich terminowości,
współpraca w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy ,
wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

        §  25

Do  zadań Głównego Specjalisty  ds. Systemu  Jakości należy :
1.Opracowanie   dokumentacji systemu  jakości .
2.Zarządzanie i  nadzór nad Księgą  Jakości i  procedurami  ogólnymi systemu jakości.
3.Aktualizacja dokumentacji systemowej i  wdrażanie wprowadzonych zmian.
4.Planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych , przeglądów zarządzania systemu  jakości i przechowywaniu zapisów z tych  czynności .
5.Nadzorowanie i  ocena skuteczności działań korygujących i  zapobiegawczych wynikających z  auditów i  z przeglądu systemu jakości .
6.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.


             §   26

Do  zadań pracownika  ds. Informacji Niejawnych należy :
    - zapewnienie ochrony informacji niejawnych ,
    - zapewnienie  ochrony systemu informatycznego,
    - pełnienie funkcji „Administratora Bezpieczeństwa Informacji” w zakresie  ochrony
              danych  osobowych,
    - opracowywanie planów pracy Stacji,
        - wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.


IV. TRYB  PRACY   STACJI .


        §  27

     1.   Pracownicy Stacji wykonują czynności  w postępowaniu administracyjnym
           i egzekucyjnym oraz stosują postępowanie mandatowe w oparciu upoważnienia
           wydane przez  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-
           Kamiennej .
 
      2.  Czynności kontrolne podejmowane są z urzędu bądź w wyniku skarg i wniosków    
           kierowanych do Państwowego Inspektora Sanitarnego .

      3. Ustalenia dokonane podczas czynności kontrolnych stanowią podstawę do wszczęcia      
          postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakazującej
          usunięcie stwierdzonych  naruszeń obowiązujących przepisów sanitarnych.


      4.  Projekt decyzji przygotowują  pracownicy  , którzy dokonali czynności  
           kontrolnych  i po uzyskaniu akceptacji kierownika i radcy prawnego przedstawiają
           przygotowaną decyzję wraz z aktami postępowania Państwowemu Powiatowemu
           Inspektorowi  Sanitarnemu .


      5.  Decyzję podpisują : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny a w czasie jego nie-
           obecności  działający z upoważnienia kierownik oddziału .       7.   Laboratoria  Stacji dokonują analiz prób pobranych przez pracowników Stacji .
W przypadku uzyskania wyników  badania  niezgodnych z wymaganiami zawartymi w przepisach szczegółowych - wyniki analiz przekazywane są  Sekcji Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,   która dokonała poboru prób , gdzie  dalej prowadzone jest postępowanie administracyjno- egzekucyjne.

8.W sprawach związanych z kierowaniem Powiatową Stacją  w Skarżysku-Kamiennej  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej jako Dyrektor Stacji wydaje zarządzenia wewnętrzne .
           

V. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE .

             §  28

W  Stacji istnieje  możliwość zarówno łączenia  jak i rozdziału  zadań  na poszczególnych stanowiskach pracy i  regulowanie ich zakresami czynności.

         §  29


Obowiązującą  wykładnię przepisów i postanowień niniejszego regulaminu ustala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej , który również rozstrzyga spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania .

         §  30

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Stacji stanowi załącznik do regulaminu.


         §  31

Porządek wewnętrzny i związane z procesem pracy obowiązki Stacji jako zakładu pracy i jej Dyrektora  oraz obowiązki i uprawnienia pracowników określa Regulamin Pracy PSSE w Skarżysku-Kamiennej ustalony w obowiązującym trybie.

                                                                        
            §  32

Traci moc dotychczasowy  Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.        §  33

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej  wchodzi w życie  z dniem  zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach .


Nadał :    
Dyrektor Powiatowej Stacji     
Sanitarno-Epidemiologicznej    
w Skarżysku-Kamiennej    
17.12.2004 r.    


Zatwierdził :    
Państwowy  Wojewódzki
Inspektor  Sanitarny
w Kielcach
10.01.2005 r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..