2020-05-22

Regulamin organizacyjny

 

R E G U L A M I N   O R G A N I Z A C Y J N Y

 

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

 

 

 

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej zwanej dalej „Stacją „ określa szczegółowe zadania , organizację i zasady kierowania jej pracą , zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Stacji i samodzielnych stanowisk pracy.

 

§ 2

 

Regulamin niniejszy wydany został na podstawie:

 

1.Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tj. Dz. U. Nr 122 z 2006

r. poz. 851 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,

2.Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn.

zm.) oraz przepisów wykonawczych,

3.Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 20.12.2005 r. Nr 249 poz.

2104 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych,

4.Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i

sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – ( Dz.U. Nr 162 poz.1342 z póź.

zm.) ,

5.Statutu PSSE w Skarżysku-Kamiennej .

 

 

 

II ZASADY KIEROWANIA STACJĄ

 

 

 

§ 3

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej :

1.Kieruje Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie.

2.Reprezentuje Stację na zewnątrz.

3.Jest przełożonym pracowników Stacji .

 

 

§ 4

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje Stacją przy pomocy głównego księgowego , kierowników oddziałów a także przy pomocy osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, których zakres zadań określają dalsze postanowienia regulaminu organizacyjnego.

 

 

§ 5

 

 

W sprawach związanych z realizacją zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej - za Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Skarżysku-Kamiennej w czasie jego nieobecności , działa inny pracownik w granicach udzielonego pisemnego upoważnienia .

 

 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PSSE

 

§ 6

 

 

Dla wykonywania zadań Stacji ustala się strukturę organizacyjną komórek i stanowisk pracy wchodzących w skład PSSE w Skarżysku-Kamiennej :

 

1.Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego :

 

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,

b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku ,

c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy ,

d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki .

e) Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

 

2. Oddział Laboratoryjny :

a) Laboratorium Mikrobiologii ,

b) Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych .

 

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny :

a) Sekcja Ekonomiczna :

- Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

- Stanowiska Pracy Referentów Księgowych.

- Stanowisko Pracy Kasjera.

b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza :

- Stanowiska Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu.

- Stanowiska Pracy ds. Dozoru i Obsługi.

- Stanowisko Pracy Informatyka .

 

4. Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej.

5. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.

6. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości .

7. Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych .

8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego .

9. Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej .

10. Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych .

 

 

§ 7

 

 

Do Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego należy wykonywanie zadań związanych z bieżącym nadzorem sanitarnym przez podległe Sekcje PSSE tj:

 

1. Sekcję Nadzoru Higieny Środowiska,

2. Sekcję Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku ,

3. Sekcję Nadzoru Higieny Środowiska Pracy ,

4. Sekcję Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki,

5. Sekcję Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży.

 

 

§ 8

 

 

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska należy w szczególności :

 

1.Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego:

-nad urządzeniami do zaopatrzenia ludności w wodę i jakością wody przeznaczonej do

spożycia,

-nad jakością wody w pływalniach i kąpieliskach,

-nad jakością powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na

pobyt ludzi,

-nad obiektami użyteczności publicznej i obiektami komunalnymi.

2.Realizacja zadań z zakresu monitoringu jakości wody i powietrza atmosferycznego.

3.Sporządzanie ocen stanu sanitarno – higienicznego i ocen jakości w podanym powyżej

zakresie.

§ 9

 

 

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku należy

w szczególności :

 

1.Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad produkcją i obrotem środkami

spożywczymi .

2.Nadzór nad kosmetykami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością w

produkcji i obrocie.

3.Kontrola stanu urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz miejsc i sposobu usuwania nieczystości

stałych i płynnych w obiektach związanych z produkcją i obrotem żywnością.

4.Pobieranie prób środków spożywczych , materiałów kontaktujących się z żywnością i

kosmetyków oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji .

5.Uczestniczenie w opracowywaniu i zwalczaniu ognisk zatruć pokarmowych.

 

 

 

§ 10

 

 

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska Pracy należy w szczególności :

 

1.Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego:

-nad warunkami pracy w celu zapobiegania chorobom zawodowym ,

-nad zakładami produkującymi, stosującymi i wprowadzającymi do obrotu:

a/ substancje i preparaty chemiczne , niebezpieczne ,

b/ prekursory narkotykowe kategorii 2 i kategorii 3 służące do produkcji narkotyków,

c/ środki ochrony roślin ,

d/ preparaty biobójcze ,

e/ czynniki rakotwórcze,

- nad zakładami w których występują czynniki biologiczne .

2.Współpraca z placówkami służby zdrowia upoważnionymi do rozpoznawania chorób

zawodowych.

3.Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy, Policją ,Strażą Pożarną , Powiatową

Inspekcją Weterynaryjną w zakresie bieżącego nadzoru nad zakładami pracy,

w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

 

§ 11

 

Do zadań Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki należy :

1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez :

- monitoring chorób zakaźnych i zakażeń ,

- przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych ,

- nadzór nad otoczeniem chorego ( decyzje o odsunięciu od pracy, szczepienia

ochronne) ,

- dezynfekcję w ogniskach chorób zakaźnych ,

- nadzór nad nosicielami duru brzusznego ,

- organizowanie , przeprowadzanie i kontrolę prac związanych z opanowaniem

masowych zachorowań oraz współudział w akcjach ratunkowych w przypadkach

np.: klęsk żywiołowych .

2.Zapotrzebowanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad ich

wykorzystaniem i realizacją szczepień ochronnych .

3.Sporządzanie sprawozdań ze zużycia szczepionek i realizacji szczepień .

4.Sporządzanie analiz uodpornienia dzieci z poszczególnych roczników wg kalendarza

szczepień i analiz wykonawstwa szczepień przez poszczególne punkty szczepień.

5.Zgłaszanie i analiza odczynów poszczepiennych.

6.Nadzór nad szczepieniami w środowiskach nosicieli oraz pracowników uwzględnianych

w planie awaryjnym .

7.Kontrola przestrzegania reżimu przeciwepidemicznego -skuteczności zabiegów

sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych w nadzorowanych placówkach leczniczych oraz

prawidłowości przestrzegania procedur medycznych.

8.Nadzór nad zwalczaniem zakażeń zakładowych.

 

9.Prowadzenie bieżącej i porównawczej analizy sytuacji epidemiologicznej na

nadzorowanym terenie.

10.Nadzór nad zgłaszalnością i prawidłowością zgłoszeń podejrzeń lub zachorowań

na choroby zakaźne i zakażenia.

 

 

11.Prowadzenie centralnego rejestru obiektów nadzorowanych przez PSSE i stała jego

aktualizacja.

12.Sporządzanie meldunków dot. działalności kontrolno-represyjnej powiatu.

 

§ 12

 

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży należy w szczególności:

 

1.Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad stałymi zakładami nauczania,

wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz nad obiektami sezonowymi i

placówkami pracy pozaszkolnej.

2.Współudział w odbiorach obiektów nowych, adoptowanych lub modernizowanych na cele

nauczania bądź wychowania oraz prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy

warunków lokalowych placówek, funkcjonalności pomieszczeń , wyposażenia w meble ,

sprzęt , urządzenia do mycia i kąpieli oraz zagospodarowania terenów.

3.Kontrola zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz urządzeń do gromadzenia i usuwania

nieczystości w nadzorowanych obiektach.

4.Współpraca z Sekcją Przeciwepidemiczną oraz Promocją Zdrowia i Oświatą Zdrowotną w

zwalczaniu ognisk chorób zakaźnych w placówkach.

5.Ocena dziennych i tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych pod katem higieny procesu

nauczania.

6.Prowadzenie prac związanych z akcją wczasów letnich i zimowych organizowanych dla

dzieci i młodzieży – kwalifikacji i rekwalifikacji obiektów oraz nadzór nad czynnymi

placówkami .

7.Ocena dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów – profilaktyka wad postawy.

 

§ 13

 

Ponadto do zadań wszystkich Sekcji wchodzących w skład Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego należy :

 

1.Postępowanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w księdze jakości w celu wdrażania

i utrzymywania w bieżącej pracy systemu jakości .

2.Opracowywanie i realizacja planu pracy sekcji .

3.Prowadzenie rejestrów i ewidencji nadzorowanych obiektów .

4.Zbieranie i analizowanie materiałów dotyczących zagadnień sanitarno-higienicznych w

nadzorowanych obiektach oraz opracowywanie na tej podstawie odpowiednich wniosków i

wystąpień.

5.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań , doraźnych informacji i meldunków oraz

opracowywanie zbiorczych ocen.

6.Przygotowywanie decyzji i postanowień PPIS w zakresie działalności sekcji.

7.Podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w

administracji w stosunku do winnych naruszenia przepisów sanitarno- higienicznych.

8.Współpraca z właściwymi organami i instytucjami.

9.Ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE poprzez udział w

kompleksowych kontrolach obiektów oraz wspólne opracowywanie i wykorzystanie

materiałów pokontrolnych w pionie Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego. 10.Załatwianie skarg i wniosków ludności .

11.Czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu , wykonywanie zadań zgodnie z

obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie dyrektyw unijnych .

 

 

12.Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych.

 

§ 14

 

 

Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy wykonywanie badań mikrobiologicznych i fizyczno- chemicznych przez podległe laboratoria PSSE :

 

1. Laboratorium Mikrobiologii .

2. Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych .

 

 

§ 15

 

 

Do zadań Laboratorium Mikrobiologii należy w szczególności :

 

1.W dziedzinie mikrobiologii badania żywności:

- Wykonywanie badań mikrobiologicznych artykułów żywnościowych oraz kosmetyków

i przygotowywanie w tym zakresie orzeczeń ,

- udział w opracowaniach prac problemowych dot. jakości zdrowotnej środków

spożywczych .

2. W dziedzinie mikrobiologii badania wody :

- Wykonywanie analiz wody z urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę do

spożycia.

- wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,

- wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej .

3. W dziedzinie badania schorzeń jelitowych :

- Wykonywanie badań bakteriologicznych i serologicznych u osób chorych lub

podejrzanych o zakażenie pałeczkami duru brzusznego , duru rzekomego i innymi

pałeczkami Salmonella oraz czerwonki ,

- wykonywanie badań u dzieci do lat 2-óch z rozpoznaniem lub podejrzeniem chorób

przebiegających z objawami biegunki w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella oraz Coli

patogennej,

- wykonywanie badań ozdrowieńców po przebytym zakażeniu pałeczkami Salmonella

i Shigella,

- wykonywanie badań bakteriologicznych u osób pozostających w styczności z chorym

na dur , para-dur , Salmonellę i czerwonkę,

- wykonywanie badań bakteriologicznych w ramach profilaktyki zakażeń wewnątrz-

szpitalnych,

- wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek Salmonella i Shigella pracowników

branżowych( książeczki zdrowia ) i nosicieli ,

- diagnostyka parazytologiczna wybranych środowisk dziecięcych oraz badania kontrolne

ozdrowieńców tasiemczycy,

- badania testów biologicznych aparatury sterylizującej ,

- wykonywanie podłoży do wszystkich pracowni mikrobiologicznych,

- wykonywanie innych prac diagnostycznych lub związanych z diagnostyką

o ile wymagać tego będzie zaistniała sytuacja epidemiologiczna .

 

 

 

 

 

§ 16

 

 

Do zadań Laboratorium Badań Fizyczno- Chemicznych należy w szczególności :

1. W dziedzinie badań wody i powietrza:

- Wykonywanie analiz wody z urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę do

spożycia.

- wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,

- wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej,

- pobieranie i wykonywanie oznaczeń SO2 i NO2 w powietrzu atmosferycznym oraz

pobieranie prób powietrza na zawartość pyłu zawieszonego.

2. W dziedzinie badań środowiska pracy :

-Wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów szkodliwych czynników fizycznych i

chemicznych w zakładach pracy objętych zasięgiem działania PSSE w ramach nadzoru i

na zlecenie pracodawców .

 

§ 17

 

Ponadto do zadań wszystkich laboratoriów wchodzących w skład Oddziału Laboratoryjnego należy :

1.Postępowanie zgodnie z postanowieniami zawartymi w księdze jakości i procedurach

ogólnych w celu wdrażania i utrzymywania w bieżącej pracy systemu jakości .

2.Udział w opracowywaniu i realizowaniu planu pracy.

3.Prowadzenie rejestrów i ustalonych ewidencji wykonywanych badań .

4.Udział w sporządzaniu obowiązujących sprawozdań.

5.Wykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych.

 

 

§ 18

 

Obsługę finansową i administracyjną w Powiatowej Stacji wykonuje Oddział Ekonomiczno-Administracyjny.

 

Struktura organizacyjna Oddziału :

1. Sekcja Ekonomiczna :

- Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

- Stanowiska Pracy Referentów Księgowych.

- Stanowisko Pracy Kasjera.

2. Sekcja Administracyjno-Gospodarcza :

- Stanowiska Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu.

- Stanowiska Pracy ds. Dozoru i Obsługi.

- Stanowisko Pracy Informatyka .

 

 

 

Do zadań Sekcji Administracyjno-Gospodarczej należy w szczególności :

 

 1. Dozór mienia .

 2. Ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia i zaopatrzenia PSSE.

 3. Prowadzenie stałego nadzoru nad realizacją spraw związanych z zamówieniami publicznymi.

 

 

 1. Zapewnianie prawidłowej eksploatacji i konserwacji nieruchomości , instalacji elektrycznej, wod.-kan, co, gazowej , urządzeń p/poż. oraz łączności.

 2. Utrzymanie pomieszczeń jednostki i otoczenia w należytym stanie san.-hig..

 3. Należyte zabezpieczenie wszystkich obiektów przed pożarem i kradzieżą.

 4. Organizowanie i udział w prowadzonych przeglądach budynków i urządzeń dla oceny ich stanu.

 5. Prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi i materiałami , ewidencja , przechowywanie , inwentaryzacja i kasacja - zgodnie z obowiązującymi przepisami .

 6. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych oraz aparatury.

 7. Prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej w oparciu o obowiązujące przepisy .

 8. Koordynacja transportu dla potrzeb PSSE.

 9. Obsługa kancelaryjna.

 10. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 11. Informowanie Dyrektora Stacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w gospodarowaniu mieniem.

 12. Zapewnienie sprawnego działania sprzętu komputerowego oraz systemów i aplikacji informatycznych niezbędnych w funkcjonowaniu w PSSE.

 13. Opracowanie polityki zarządzania danymi osobowymi i nadzór nad jej przestrzeganiem.

 14. Czuwanie nad aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej PSSE .

 15. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych .

 

 

§ 19

 

 

Do zadań Sekcji Ekonomicznej należy :

 

Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w

szczególności:

1.Planowanie dochodów i wydatków w ramach działalności budżetowej oraz dochodów

własnych.

2.Dokonywanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i

dokonywania wydatków zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.

3.Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

4.Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących

operacji finansowych i gospodarczych.

5.Obliczanie wynagrodzeń pracowników Stacji oraz sporządzanie list płac.

6.Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych.

7.Ścisła współpraca z WSSE w zakresie działalności finansowej związanej z bieżącymi

sprawami oraz terminowością dostarczania dokumentacji.

8.Prowadzenie dokumentacji oraz rozliczeń z ZUS.

9.Prowadzenie oraz rozliczanie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej.

10.Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

11.Prowadzenie ewidencji i rozliczanie spraw związanych z postępowaniem mandatowym.

12.Terminowa windykacja należności od kontrahentów w ramach działalności budżetowej i

dochodów własnych.

13.Rozliczanie ilościowo-wartościowe magazynu.

14.Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

 

 

 

 

§ 20

 

 

Do zadań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności :

 

1.Uzgadnianie i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w

dokumentacji projektowej w zakresie ustalonym w ustawie o PIS i innych odrębnych

przepisach :

a/ przygotowywanie opinii sanitarnych bądź postanowień w oparciu o przedłożony

plan sytuacyjny i program inwestycji oraz wizję lokalną,

b/ konsultowanie opinii z Oddziałem Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego

WSSE w przypadkach skomplikowanych lub budzących wątpliwości.

2.Kontrola budów w trakcie ich realizacji .

3.Udział w dopuszczeniu do użytkowania inwestycji zrealizowanych.

4.Współpraca z innymi komórkami PSSE oraz instytucjami związanymi z procesem

inwestycyjnym.

5.Sporządzanie obowiązujących sprawozdań , meldunków i analiz.

6.Załatwianie skarg i wniosków ludności .

7.Czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu .

8.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora Stacji.

 

§ 21

 

Do zadań Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności :

 

1.Realizacja Narodowego Programu Zdrowia , programów edukacji zdrowotnej (promocji

zdrowia ).

2.Wizytacja placówek i monitoring programów edukacji zdrowotnej.

3.Prowadzenie szkoleń i narad związanych z realizacją programów zdrowotnych.

4.Opracowywanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań .

5.Sprawowanie fachowego nadzoru metodyczno-organizacyjnego nad placówkami nauczania

i wychowania i placówkami służby zdrowia.

6.Udzielanie pomocy Zespołom Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia kształcenia i

dokształcania pracowników służby zdrowia w dziedzinie metodyki oświaty zdrowotnej ,

poradnictwa i instruktażu metodycznego , zaopatrzenia z wydawnictwa metodycznego,

materiały akcydensowe i pomoce poglądowe,

7.Rozwijanie współpracy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami prowadzącymi

działalność oświatowo-zdrowotną .

8.Współpraca z radiem , prasą i telewizją w dziedzinie oświaty zdrowotnej, prowadzenie

serwisu prasowego.

9.Prowadzenie biblioteki, wypożyczania książek i kaset video oraz pomocy metodycznych.

10.Przygotowywanie wystaw , scenariuszy, imprez , regulaminów konkursów.

11.Organizowanie własnych wzorców metodycznych do działalności oświatowo-zdrowotnej

( scenariusze imprez , regulaminy konkursów, hasła, wystawy , plakaty, itp.).

12.Prowadzenie współpracy ze szkołami z sieci szkół promujących zdrowie.

13.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.

14.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

 

§ 22

Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności :

 

1.Wykonywanie obowiązków w zakresie obsługi prawnej zgodnie z ustawą o radcach

prawnych.

2.Udzielanie porad prawnych dotyczących zakresu działania PPIS oraz funkcjonowania PSSE

jako samodzielnej jednostki organizacyjnej .

3.Współdziałanie przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych wywołujących skutki

prawne, wystąpień administracyjnych do innych organów i jednostek.

4.Występowanie w imieniu PPIS w charakterze oskarżyciela publicznego oraz innych

sprawach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

5.Nadzór nad prawidłowym pod względem prawnym przygotowaniem dokumentów i

wystąpień przez poszczególne komórki i stanowiska pracy,

6.Nadzór prawny nad zawieraniem umów oraz nad stosowaniem procedur administracyjnych.

7.Informowanie o obowiązujących przepisach prawnych związanych z działalnością PIS i

PSSE .

8.Prowadzenie szkoleń i instruktażu wewnętrznego.

9.Gromadzenie i uzupełnianie zbioru pomocy prawnych i nadzór nad nimi.

10.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora w zakresie dopuszczalnym ustawą

o radcach prawnych.

 

§ 23

Do zadań pracownika ds. pracowniczych należy w szczególności :

 

1.Rekrutacja , dobór i rozmieszczanie kadr .

2.Kontrola przestrzegania regulaminu pracy.

3.Analiza i kontrola stażów pracy.

4.Organizowanie praktyk zawodowych , studenckich i uczniowskich .

5.Informowanie i mobilizowanie pracowników do uczestnictwa w dostępnych formach

szkolenia,

6.Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu szkoleń.

7.Prowadzenie dokumentacji z narad i szkoleń dla PPIS w Skarżysku-Kamiennej.

8.Sporządzanie sprawozdań w zakresie zatrudnienia , czasu pracy itp..

9.Określanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi .

10.Organizowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin .

11.Organizowanie opieki nad emerytami i rencistami .

12.Badanie warunków pracy, motywacji i postaw pracowniczych.

13.Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników , akt osobowych , wydawanie

legitymacji i innych upoważnień czy zaświadczeń.

14.Prowadzenie ewidencji urlopów oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do

pracy.

15.Przygotowywanie wniosków do karania i nagradzania pracowników.

16.Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych pracowników.

17.Załatwianie spraw emerytalno-rentowych.

18.Współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie badań wstępnych , okresowych i

kontrolnych.

19.Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

20.Współpraca z Urzędem Pracy – m.inn. aktywizacja osób bezrobotnych.

21.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

 

 

§ 24

 

Do zadań pracownika prowadzącego sprawy bhp i p/poż. należy w szczególności :

 

1.Sprawowanie kontroli nad stanem bhp i p/poż w PSSE zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

2.Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach bhp i p/poż.

3.Opracowywanie instrukcji i zasad postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy

oraz planu poprawy warunków bhp..

4.Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz

prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ( kompletowanie wniosków ).

5.Dokonywanie szkoleń pracowników z dziedziny bhp i p/poż..

6.Zabezpieczenie pracownikom właściwej odzieży ochronnej i roboczej.

7.Współudział w organizowaniu badań lekarskich pracowników i kontrola ich terminowości.

8.Współpraca w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla

zdrowia na stanowiskach pracy .

9.ykonywanie innych czynności na polecenie przełożonych.

 

§ 25

 

Do zadań Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości należy :

 

1.Opracowanie dokumentacji systemu jakości .

2.Zarządzanie i nadzór nad Księgą Jakości i procedurami ogólnymi systemu jakości.

3.Aktualizacja dokumentacji systemowej i wdrażanie wprowadzonych zmian.

4.Planowanie i organizowanie auditów wewnętrznych , przeglądów zarządzania systemu

jakości i przechowywaniu zapisów z tych czynności .

5.Nadzorowanie i ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych

wynikających z auditów i z przeglądu systemu jakości .

6.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

§ 26

 

Do zadań pracownika ds. Informacji Niejawnych należy :

 

1.Zapewnienie ochrony informacji niejawnych (zastrzeżonych).

2.Współpraca i współdziałanie z pełnomocnikiem d/s informacji niejawnych WSSE w

Kielcach w zakresie regulacji spraw związanych z ochroną informacji niejawnych.

3.Wykonywanie innych czynności na polecenie Dyrektora.

 

 

 

IV. TRYB PRACY STACJI .

§ 27

 

1. Pracownicy Stacji wykonują czynności w postępowaniu administracyjnym

i egzekucyjnym oraz stosują postępowanie mandatowe w oparciu o upoważnienia

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-

Kamiennej.

 

2. Czynności kontrolne podejmowane są z urzędu bądź w wyniku skarg i wniosków

kierowanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego .

 

 

3. Ustalenia dokonane podczas czynności kontrolnych stanowią podstawę do wszczęcia

postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakazującej

usunięcie stwierdzonych naruszeń obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

4. Projekt decyzji przygotowują pracownicy , którzy dokonali czynności

kontrolnych i po uzyskaniu akceptacji kierownika i radcy prawnego przedstawiają

przygotowaną decyzję wraz z aktami postępowania Państwowemu Powiatowemu

Inspektorowi Sanitarnemu .

 

 

5. Decyzję podpisują : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny a w czasie jego nie-

obecności inny pracownik działający na podstawie pisemnego upoważnienia .

 

 

 

6. Laboratoria PSSE dokonują analiz prób pobranych przez pracowników Stacji .

Wyniki analiz przekazywane są do odpowiedniej Sekcji Oddziału Bieżącego Nadzoru

Sanitarnego celem dalszego prowadzenia postępowania.

 

7.W sprawach związanych z kierowaniem Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną

w Skarżysku-Kamiennej - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-

Kamiennej jako Dyrektor Stacji wydaje zarządzenia wewnętrzne .

 

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE .

§ 28

 

W Stacji istnieje możliwość zarówno łączenia jak i rozdziału zadań na poszczególnych

stanowiskach pracy i regulowanie ich zakresami czynności.

 

 

§ 29

 

 

Obowiązującą wykładnię przepisów i postanowień niniejszego regulaminu ustala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej , który również rozstrzyga spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania .

 

§ 30

 

Schemat graficzny struktury organizacyjnej Stacji stanowi załącznik do regulaminu.

 

 

§ 31

 

Porządek wewnętrzny i związane z procesem pracy obowiązki Stacji jako zakładu pracy i jej Dyrektora oraz obowiązki i uprawnienia pracowników określa Regulamin Pracy PSSE w Skarżysku-Kamiennej ustalony w obowiązującym trybie.

 

 

§ 32

Traci moc dotychczasowy Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 10.01.2005 r.

 

 

§ 33

Niniejszy Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach .

 

Nadał :                                                                                                                Zatwierdził :

 

Dyrektor Powiatowej Stacji                                                                              Państwowy Wojewódzki

Sanitarno-Epidemiologicznej                                                                              Inspektor Sanitarny

w Skarżysku-Kamiennej                                                                                    w Kielcach

 

 

01.12.2006 r.                                                                                                      21.12.2006 r.

Anna Chrzanowska                                                                                            lek. med. Jerzy Staszczyk

...................................................                                                                     .................................................

( Data i podpis )                                                                                                                                    ( Data i podpis) )

 

 


 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..