2020-05-22

Regulamin organizacyjny

  POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
           W     SKARZYSKU-KAMIENNEJ    

    I    POSTANOWIENIA  OGÓLNE


                 §  1

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej  zwanej dalej „ Stacją „ określa szczegółowe  zadania , organizację i zasady  kierowania jej pracą , zakresy działania wewnętrznych komórek organizacyjnych Stacji .

                    §  2

Regulamin niniejszy wydany został  na podstawie:
-    Ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
( tj. Dz. U. Nr 90 z 98 r. poz. 575  z późn.zm.)
-    Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 9 września 2002 r.  w sprawie    organizacji i sposobu działania stacji sanitarno-epidemiologicznych – ( Dz.U. Nr 162  poz.1342)  ,
-    Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.),
-    Ustawy z dnia 26.11.1998 r.  o finansach publicznych ( tj. Dz.U.  z 2003 r. Nr 15 poz. 148),
-    innych przepisów  obowiązujących publiczne  zakłady opieki zdrowotnej prowadzonych  w formie jednostki budżetowej oraz
-    statutu PSSE stanowiącego załącznik do Decyzji Ministerstwa Zdrowia o wpisie do rejestru z dnia 14.X.2002 r. – Znak: R-MZ-710/2002.


    § 3


1.Stacja jest jednostką budżetową finansowaną z części budżetu, której dysponentem jest     
   minister właściwy do spraw zdrowia .
2.Stacja  jest dysponentem budżetu trzeciego stopnia.

    §  4


Organem założycielskim Stacji jest minister właściwy do spraw zdrowia .


    §  5


1. Siedzibą Stacji jest miasto Skarżysko-Kamienna .
2. Stacja działa na obszarze  Powiatu Skarżyskiego.

II  ZASADY  KIEROWANIA  STACJĄ


                    §  6
    

Stacja  stanowi aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej  w  wykonywaniu zadań określonych w § 6 Statutu, a w szczególności :
      -    prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych       
           czynności wynikających z  zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
-    wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych ,
-    wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,
-    opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności ,
-    działalność przeciwepidemiczna ,
-    opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego,
-    przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,
-    przygotowywanie  i składanie projektów wniosków  o ukaranie do sądów rejonowych,
-    przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniem i popieraniem oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów ,
-    inicjowanie , organizowanie, koordynowanie prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością  na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia oraz szkoleń ,
-    sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy ,
-    prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych
-    prowadzenie spraw w dziedzinie  zapobiegawczego nadzoru sanitarnego ,,
-    sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska  zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami  wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży ,
-    sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów żywienia , materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
-    sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej ,
-    prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną ,
-    opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych.


                    §  7


1.Pracą Stacji  kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny będący jednocześnie jej
   Dyrektorem .
2.Dyrektor Stacji :
a)    kieruje Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie,
b)    reprezentuje Stację na zewnątrz,
c)    jest przełożonym pracowników Stacji .

§  8


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje Stacją przy pomocy głównego księgowego oraz  kierowników  oddziałów , których zakres obowiązków określają  dalsze postanowienia regulaminu organizacyjnego.            


                                                          §   9


W sprawach związanych z realizacją Państwowej Inspekcji Sanitarnej - za Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w czasie jego nieobecności , działa kierownik oddziału w granicach udzielonego upoważnienia .
                                                    
                 


III.    STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  PSSE


§  10


Dla wykonywania  zadań Stacji ustala się strukturę organizacyjną  komórek i stanowisk pracy wchodzących w skład PSSE w Skarżysku-Kamiennej  :


I. Oddział  Bieżącego Nadzoru  Sanitarnego – w skład którego wchodzą Sekcje:
1.    Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku z Higieną Dzieci i Młodzieży.
2.    Higieny Komunalnej i Środowiska Pracy .
3.    Przeciwepidemiczną z Oświatą Zdrowotną i Statystyką .

II. Oddział Laboratoryjny – w skład którego wchodzą Laboratoria :
1.    Mikrobiologii Żywności ,   Badania Wody i Schorzeń Jelitowych.
2.    Badań fizyczno-chemicznych Żywności , Wody i Powietrza oraz Środowiska Pracy i Nauki .
III. Oddział Administracyjny– w skład którego wchodzą :
1.    Stanowiska pracy referentów administracyjnych z obsługą sekretariatu.
2.    Stanowiska pracy Dozoru i Obsługi.
3.    Stanowisko pracy informatyka .

IV. Oddział  Ekonomiczny – w skład którego wchodzą :
   1.    Stanowisko pracy  Głównego Księgowego.
2.   Stanowiska pracy referentów księgowych.
3.    Stanowisko pracy kasjera.
V.  Samodzielne stanowiska pracy  :
   1.   Asystent Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego.
1.    Radca Prawny.
2.    Referent  ds. pracowniczych.
3.    Inspektor  bhp  i p/poż.


    §  11


Do zakresu  działania Oddziału Bieżącego  Nadzoru Sanitarnego należy czuwanie nad całością spraw związanych z bieżącym  nadzorem sanitarnym i bezpośrednia odpowiedzialność za pracę podległych Sekcji tj:
1.    Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży .
2.    Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Pracy .
3.    Sekcji Przeciwepidemicznej z Oświatą Zdrowotną i Statystyką.

Osobą kierującą pracą  tego oddziału, odpowiadającą za prawidłowe funkcjonowanie i sprawne wykonywanie zadań przez podległe mu sekcje -jest Kierownik Oddziału w Nadzorze – podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Stacji .
Pracownicy  Oddziału  podlegają bezpośrednio kierownikowi Oddziału .
Kierownik Oddziału sprawuje również nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy .

    
    
    § 12


Do zakresu działania Sekcji Hig. Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży  należy w szczególności :

1.    Sprawowanie  bieżącego  nadzoru sanitarnego w zakresie higieny żywności :
-    nad produkcją  i obrotem środkami spożywczymi , przedmiotami  użytku mającymi wpływ na zdrowie człowieka ,
-    nad warunkami higieny i racjonalnością żywienia zbiorowego w zakładach żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego,
-    podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji w stosunku do winnych naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych, przygotowywanie wystąpień  do odpowiednich organów administracji i gospodarki uspołecznionej oraz przygotowywanie decyzji i postanowień wydawanych w trybie postępowania administracyjnego,
-    kontrola stanu urządzeń zaopatrzenia  w wodę oraz miejsc i sposobu usuwania nieczystości stałych i płynnych ,
-    pobieranie prób środków spożywczych , posiłków, przedmiotów użytku oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji
-    uczestniczenie w profilaktyce oraz zwalczaniu ognisk zatruć pokarmowych.
      2.   Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie  higieny dzieci i
            młodzieży:
       -    nad stałymi zakładami nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz  
       nad obiektami sezonowymi i placówkami pracy  społeczno-użytecznej,
-    współudział w odbiorach obiektów nowych, adoptowanych lub modernizowanych,
-    prowadzenie działalności zmierzającej do poprawy warunków lokalowych placówek, funkcjonalności pomieszczeń , wyposażenia w meble , sprzęt , urządzenia do mycia i kąpieli oraz zagospodarowania terenów,
-    kontrola urządzeń  służących do zaopatrywania w wodę do picia i potrzeby gospodarcze oraz urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości ,
-    organizacja walki z chorobami zakaźnymi w placówkach podlegających,
-    kontrola dziennych i tygodniowych rozkładów zajęć oraz kontrola procesów nauczania,    
-    prowadzenie prac związanych z akcją wczasów letnich i zimowych organizowanych dla dzieci i młodzieży – kwalifikacji i rekwalifikacji obiektów oraz nadzór nad czynnymi placówkami,
-    pobieranie prób wody do analiz, posiłków na kaloryczność i innych .


Ponadto do zadań Sekcji należy :
-    prowadzenie rejestrów  i ustalonych ewidencji wszystkich podległych obiektów ,
-    zbieranie i analizowanie materiałów dotyczących zagadnień sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach oraz opracowywanie na tej podstawie  odpowiednich wniosków i wystąpień,
-    sporządzanie obowiązujących sprawozdań , doraźnych informacji i meldunków oraz opracowywanie zbiorczych ocen,
-    przygotowywanie decyzji i postanowień PPIS wydawanych  w trybie KPA ,ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej , przepisów  o postępowaniu przymusowym w administracji oraz ustaw szczegółowych,
-     przygotowywanie  wystąpień do odpowiednich organów administracji i jednostek  
      gospodarczych ,
-    ścisła współpraca  z  innymi  komórkami organizacyjnymi PSSE poprzez udział w kompleksowych kontrolach obiektów oraz wspólne opracowywanie i wykorzystanie materiałów pokontrolnych w pionie Oddziału Bieżącego  Nadzoru Sanitarnego ,
-    załatwianie skarg i wniosków ludności ,
-    czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu , wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie dyrektyw unijnych .
-    wykonywanie innych czynności na polecenie Kierownika Oddziału Bieżącego Nadzoru Sanitarnego i Dyrektora Stacji.§  13


Do zakresu działania Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska Pracy należy w szczególności :

1. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny komunalnej :
-    nad wszystkimi  urządzeniami  do zaopatrzenia ludności w wodę , placówkami służby zdrowia ,obiektami komunalnymi ,obiektami i trasami turystycznymi i  wypoczynkowymi,
-    nad cmentarzami , przewozem i ekshumacją zwłok,
      -    nad wodami powierzchniowymi,  
      -    nad glebą oraz powietrzem .
2. Sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie środowiska pracy :
-    nad warunkami higieny  środowiska pracy oraz zapobieganiu chorobom zawodowym            
      w  zakładach pracy i szkołach zawodowych:
a/ stałe aktualizowanie działalności zakładów pracy wg działów EKD oraz zbieranie
    danych o rodzajach występujących w nich  czynnikach szkodliwych,
            b/ określanie stężeń , natężeń czynników szkodliwych i ocena ryzyka zawodowego,
c/  prowadzenie postępowań wyjaśniających w związku ze zgłoszeniem lub
     podejrzeniem chorób zawodowych  i wydawanie odpowiednich decyzji,
d/ nadzorowanie badań profilaktycznych,
e/ prowadzenie rejestru chorób zawodowych i dokumentacji postępowania   
               wyjaśniającego.
            

Ponadto do zadań Sekcji należy :
-    prowadzenie rejestrów  i ustalonych ewidencji wszystkich podległych obiektów ,
-    zbieranie i analizowanie materiałów dotyczących zagadnień sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach oraz opracowywanie na tej podstawie  odpowiednich wniosków i wystąpień,
-    sporządzanie obowiązujących sprawozdań , doraźnych informacji i meldunków oraz opracowywanie zbiorczych ocen,
-    przygotowywanie decyzji i postanowień PPIS   w zakresie działalności sekcji ,
-    podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji  w stosunku do winnych  naruszenia przepisów sanitarno- higienicznych,
-    współpraca z właściwymi organami i instytucjami,
-    ścisła współpraca  z  innymi  komórkami organizacyjnymi PSSE poprzez udział w kompleksowych kontrolach obiektów oraz wspólne opracowywanie i wykorzystanie materiałów pokontrolnych w pionie Oddziału  Bieżącego Nadzoru Sanitarnego ,
-    załatwianie skarg i wniosków ludności ,
-    czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu , wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie dyrektyw unijnych .
-    wykonywanie innych czynności na polecenie Kierownika Oddziału Bieżącego
      Nadzoru   Sanitarnego i Dyrektora Stacji .


 §    14


Do zakresu działania Sekcji Przeciwepidemicznej z Oświatą Zdrowotną i Statystyką należy w szczególności :
1. W dziedzinie przeciwepidemicznej:
   - zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych  i niezakaźnych szerzących się  
      epidemicznie , pasożytniczych i zatruć pokarmowych,
   - opracowywanie ognisk chorób zakaźnych:
      a/ przeprowadzanie wywiadów i dochodzeń epidemiologicznych,
      b/ pobieranie materiału lub kierowanie  osób ze styczności z chorymi lub podejrzanymi o
          zakażenie ze wspólnego źródła na właściwe badania ,
      c/ nadzór nad postępowaniem z chorymi zakaźnie ,
      d/ kierowanie osób ze styczności z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie ze wspólnego
          źródła na właściwe badania  oraz  pobieranie materiału do badań  i nadzór przez czas
          równy okresowi wylęgania choroby,
      e/ nadzór nad ozdrowieńcami.
   -  organizowanie , przeprowadzanie i kontrola prac związanych z opanowaniem masowych
       zachorowań oraz współudział w akcjach ratunkowych w przypadkach klęsk żywiołowych
  -  udział w kontrolach kompleksowych   zakładów służby zdrowia ( szpitale ,    przychodnie,
      stacje ratownictwa medycznego , prywatne gabinety lekarskie ),
2. W dziedzinie szczepień ochronnych :
-    sporządzanie zbiorczego zapotrzebowania na szczepionki ,
-    analiza pobieranych i wykorzystanych szczepionek ,
-    rozliczanie  raz na rok szczepionek z WSSE,
-    sporządzanie analiz uodpornienia dzieci  z poszczególnych roczników  wg kalendarza szczepień,
-    sporządzanie analizy wykonawstwa szczepień przez poszczególne punkty szczepień,
-    instruktaż pielęgniarek  nowozatrudnionych w punktach szczepień,
-    wzywanie i przesłuchiwanie matek uchylających się od poddawania  dzieci szczepieniom, sporządzanie decyzji w sprawie  dzieci nieszczepionych wg kalendarza szczepień , analiza przyczyn nie zgłaszania się do szczepień  oraz wyciąganie sankcji karnych wobec personelu nie wywiązującego się ze swoich obowiązków,
-    zgłaszanie i analiza odczynów poszczepiennych,
-    nadzór nad szczepieniami w środowiskach nosicieli oraz pracowników uwzględnianych w planie awaryjnym.
 3.  W dziedzinie dezynfekcji , dezynsekcji i deratyzacji :
-    prawidłowe przeprowadzanie dezynfekcji w ognisku ( bieżącej i końcowej),
-    organizacja zaopatrzenia nosicieli  w środki do dezynfekcji bieżącej i kontrola sposobu stosowania tych środków,
-    nadzór nad prawidłową  gospodarką  środkami ddd,
-    kontrola reżimu przeciepidemicznego oraz skuteczności  zabiegów sterylizacyjnych i dezynfekcyjnych w placówkach służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego,
-    okresowa kontrola sprawności działania urządzeń sterylizacyjnych i komór dezynfekcyjnych( testy),
-    okresowa kontrola transportu zakaźnie chorych,
-    udział w zwalczaniu zakażeń wewnątrzoddziałowych,
-    pobieranie prób do badania roztworów dezynfekcyjnych celem określenia prawidłowości ich stężeń  w obiektach komunalnych( zakłady fryzjerskie, kosmetyczne , kąpielowe i inne ),
-    współudział w walce z wszawicą – nadzór nad metodyką odwszawiania i rejestracją przypadków,
-    kontrola działalności usługowych zakładów ddd  i zwalczania szkodników żywności, współudział w organizowaniu akcji dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych,
-    pobieranie środków ddd do badań laboratoryjnych,
-    okresowa kontrola obiektów handlowych pod kątem zaopatrzenia  w środki ddd dla potrzeb ludności,
-    właściwa konserwacja sprzętu dezynfekcyjnego.

4.    W dziedzinie Oświaty Zdrowotnej :
-    Realizacja Narodowego Programu Zdrowia , programów  edukacji zdrowotnej (promocji  zdrowia ),
-    wizytacja placówek i monitoring programów edukacji zdrowotnej,
-    prowadzenie szkoleń ,
-    opracowywanie rocznych planów pracy oraz sprawozdań ,
-    sprawowanie fachowego nadzoru metodyczno-organizacyjnego nad placówkami nauczania i wychowania i placówkami  służby zdrowia,
-    udzielanie pomocy Zespołom Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia kształcenia i dokształcania pracowników służby zdrowia w dziedzinie metodyki oświaty zdrowotnej , poradnictwa i instruktażu metodycznego , zaopatrzenia z wydawnictwa metodycznego, materiały akcydensowe i pomoce poglądowe,
-    rozwijanie współpracy ze wszystkimi organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność oświatowo-zdrowotną ,
-    współpraca z radiem , prasą i telewizją  w dziedzinie oświaty zdrowotnej, prowadzenie serwisu prasowego,
-    prowadzenie biblioteki, wypożyczania książek i kaset video oraz pomocy metodycznych,
-    przygotowywanie dla potrzeb terenu wystaw , scenariuszy, imprez , regulaminów konkursów,
-    organizowanie własnych wzorców metodycznych do działalności oświatowo-zdrowotnej( scenariusze imprez , regulaminy konkursów, hasła, wystawy , plakaty, itp.)
-    prowadzenie współpracy ze szkołami z sieci szkół promujących zdrowie,
-    współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE,
-    prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
-    wykonywanie innych czynności na polecenie kierownictwa.

5.   W dziedzinie Statystyki :

      -   prowadzenie rejestru chorób zakaźnych, zatruć pokarmowych, bieżąca analiza  rejestru   
          sygnalizowanie o wzmożonej zachorowalności,
      -  sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przez organy obowiązane do zgłaszania     
          chorób  zakaźnych i zawodowych postanowień przepisów w tym zakresie,                              
          dokonywanie analiz dotyczących jakości i terminowości powiadamiania przez zakłady
          służby zdrowia, podejmowanie interwencji w przypadkach powtarzających się nie
         przestrzegania przepisów,
    -    prowadzenie centralnego rejestru obiektów nadzorowanych przez PSSE we wszystkich
         pionach jej działania  oraz stała jego aktualizacja ,
    -   ustalanie rozdzielnika druków sprawozdawczych , operacyjnych i innych
         współdziałających , przesyłanie rozdzielnika do Statystyki WSSE , rozprowadzanie
         i racjonalna gospodarka drukami ,
    -   gromadzenie danych z zakresu demografii terenu działania PSSE i sporządzanie
        odpowiednich zestawień wg potrzeb,
    -   wykonywanie opracowań statystycznych, prowadzenie statystyki porównawczej,
    -   sporządzanie okresowych analiz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarnego na
         podległym terenie.

Ponadto do zadań Sekcji należy :
-    prowadzenie rejestrów  i ustalonych ewidencji wszystkich podległych obiektów ,
-    zbieranie i analizowanie materiałów dotyczących zagadnień sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach oraz opracowywanie na tej podstawie  odpowiednich wniosków i wystąpień,
-    sporządzanie obowiązujących sprawozdań , doraźnych informacji i meldunków oraz opracowywanie zbiorczych ocen,
-    przygotowywanie decyzji  i postanowień PPIS w zakresie działalności sekcji,
-    podejmowanie środków przewidzianych przepisami o postępowaniu przymusowym w administracji  w stosunku do winnych  naruszenia przepisów sanitarno- higienicznych,
-    współpraca z właściwymi organami i instytucjami,
-    ścisła współpraca  z  innymi  komórkami organizacyjnymi PSSE poprzez udział w kompleksowych kontrolach obiektów oraz wspólne opracowywanie i wykorzystanie materiałów pokontrolnych w pionie Oddziału Nadzoru Sanitarnego ,
-    załatwianie skarg i wniosków ludności ,
-    czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu , wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wdrażanie dyrektyw unijnych .
-    wykonywanie innych czynności na polecenie Kierownika Oddziału  Bieżącego
Nadzoru Sanitarnego i Dyrektora  Stacji .

Struktura organizacyjna Oddziału :
-    Kierownik Oddziału
-    Stanowiska pracy asystentów
-    Stanowiska pracy pielęgniarek
-    Stanowiska  pracy instruktorów higieny
-    Stanowisko pracy dezynfektora
-    Stanowisko pracy statystyka medycznego .


    §  15


Do  zakresu działania Oddziału Laboratoryjnego należy czuwanie nad całością badań  wykonywanych w PSSE i bezpośrednia odpowiedzialność za pracę podległych laboratoriów tj:
1.    Laboratorium Mikrobiologii Żywności , badania wody i schorzeń jelitowych.
2.    Laboratorium badań fizyczno-chemicznych żywności , wody i powietrza, środowiska pracy i nauki .

Osobą kierującą pracą tego oddziału, odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie i sprawne wykonywanie zadań przez podległe laboratoria - jest Kierownik Oddziału w Laboratorium –  podlegający bezpośrednio Dyrektorowi  .
Pracownicy oddziału podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału .
Kierownik oddziału sprawuje również  nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów o bezpieczeństwie i higienie  pracy .


    §  16


Do zakresu działania Laboratorium Mikrobiologicznego należy w szczególności :
1.W dziedzinie mikrobiologii badania żywności:
   - Wykonywanie  badań mikrobiologicznych artykułów żywnościowych oraz kosmetyków
      i przygotowywanie w tym zakresie orzeczeń  ,
   -  udział w opracowaniach  problemowych dot. jakości zdrowotnej środków spożywczych .
2. W dziedzinie mikrobiologii badania wody :
   - Wykonywanie analiz wody do picia i potrzeb gospodarczych ze wszystkich urządzeń  
      służących  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia  i potrzeb gospodarczych,
   -  wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,
   -  wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej .
3. W dziedzinie schorzeń jelitowych :
  - Wykonywanie badań bakteriologicznych i serologicznych u osób chorych lub
     podejrzanych o zakażenie pałeczkami  duru brzusznego , duru rzekomego i innymi     
     pałeczkami Salmonella oraz czerwonki ,
  - wykonywanie badań u dzieci do lat 2-óch z rozpoznaniem lub podejrzeniem chorób
     przebiegających z objawami biegunki w kierunku pałeczek Salmonella, Shigella oraz Coli
     patogennej,
  - wykonywanie badań ozdrowieńców po przebytym zakażeniu pałeczkami Salmonella
     i Shigella,
  - wykonywanie badań bakteriologicznych u osób pozostających  w styczności z chorym
     na dur , para-dur , Salmonellę i czerwonkę,
  -  wykonywanie badań bakteriologicznych w ramach profilaktyki zakażeń wewnątrz-
     szpitalnych,
  -  wykonywanie badań na nosicielstwo pałeczek  Salmonella i Shigella pracowników
     branżowych( książeczki zdrowia ) i nosicieli ,
  -  diagnostyka parazytologiczna wybranych środowisk dziecięcych oraz badania kontrolne
     ozdrowieńców tasiemczycy,
  -  badania testów biologicznych aparatury sterylizującej ,
  -  wykonywanie podłoży,
  -  wykonywanie wszystkich innych prac diagnostycznych lub związanych z diagnostyką
     o ile wymagać będzie zaistniała sytuacja epidemiologiczna .


    §  17


Do zakresu działania  laboratorium  badań fizyczno- chemicznych należ w szczególności :
1. W dziedzinie badań żywności :
   - Wykonywanie analiz środków spożywczych oraz wydawanie orzeczeń dot. jakości     
       zdrowotnej badanych chemicznie artykułów spożywczych,
   -  Wykonywanie ocen racjonalności żywienia oraz przygotowywanie w tym zakresie
       orzeczeń,
   -   udział w opracowaniach problemowych  dot. jakości zdrowotnej środków  spożywczych.
2. W dziedzinie badań wody i powietrza:
   - Wykonywanie analiz wody do picia i potrzeb gospodarczych ze wszystkich urządzeń  
      służących  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia  i potrzeb gospodarczych,
   -  wykonywanie analiz wód z basenów i kąpielisk,
   -  wykonywanie analiz wody konfekcjonowanej,
   -  pobieranie i wykonywanie oznaczeń SO2 i  NO2 w powietrzu atmosferycznym oraz
      oznaczanie ogólnego opadu pyłu .
3. W dziedzinie  badań  środowiska pracy  :
-    Wykonywanie badań laboratoryjnych z zakresu  szkodliwości fizycznych i chemicznych         w zakładach  pracy  objętych zasięgiem działania PSSE w ramach nadzoru i na zlecenie  pracodawców .  
4. W dziedzinie  badań środowiska nauki :

   -  Wykonywanie pomiarów oświetlenia sztucznego , mebli szkolnych i przedszkolnych
       i mikroklimatu pomieszczeń .


Struktura organizacyjna Oddziału :
-    Kierownik  Oddziału .
-    Stanowiska  pracy asystentów.
-    Stanowiska  pracy   techników  laboratoryjnych .


    §    18


Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego  należy w szczególności :

1.    Nadzór i organizowanie pracy podległych pracowników,
2.    ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia  i zaopatrzenia  PSSE,
3.    zapewnianie prawidłowej eksploatacji i konserwacji nieruchomości , instalacji elektrycznej, wod.-kan, co, gazowej , urządzeń p/poż. oraz łączności,
4.    utrzymanie pomieszczeń jednostki i otoczenia w należytym stanie san.-hig.,
5.    należyte zabezpieczenie wszystkich obiektów przed pożarem  i kradzieżą,
6.    organizowanie i udział w prowadzonych inspekcjach budynków i urządzeń dla oceny ich stanu,
7.    prowadzenie właściwej gospodarki środkami rzeczowymi i materiałami , ewidencja , przechowywanie , inwentaryzacja i kasacja  - zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
8.    zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń laboratoryjnych oraz aparatury,
9.    prowadzenie gospodarki odzieżą ochronną i roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej w oparciu o obowiązujące przepisy ,
10.    koordynacja  transportu dla potrzeb PSSE,
11.    obsługa kancelaryjna,
12.    informowanie  Dyrektora Stacji o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach  w gospodarowaniu mieniem,
13.    wykonywanie innych czynności  zleconych przez Dyrektora .


Struktura organizacyjna Oddziału :
-    Kierownik  Oddziału – stanowisko podległe  bezpośrednio Dyrektorowi .
-    Stanowiska  pracy referentów   
-    Stanowiska pracy  pracowników dozoru
-    Stanowiska pracy  obsługi gospodarczej
-    Stanowisko pracy informatyka .
Pracownicy oddziału podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału.
    

    § 19


Do zakresu działania Oddziału Ekonomicznego  należy  w szczególności
wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów szczególnych prawa  budżetowego i rachunkowości.   
      -     planowanie i wykonywanie środków budżetowych i pozabudżetowych,
-    obliczanie wynagrodzeń pracowników  Stacji oraz sporządzanie list płac,
-    sprawozdawczość budżetowa,
-    ścisła współpraca z WSSE w zakresie działalności finansowej związanej z bieżącymi sprawami oraz terminowością  dostarczania dokumentacji,
-    prowadzenie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej,
-    wpłaty i wypłaty gotówki z banku,
-    sporządzania raportów kasowych,
-     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
-    prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem pracowników w mandaty karne  i ich rozliczanie,
-    prowadzenie rejestru dochodów budżetowych i dochodów środków specjalnych oraz odpowiednie i terminowe ściąganie  należności  spłaty zobowiązań,
-    prowadzenie dokumentacji zasiłków rodzinnych,
-    rozliczanie  ilościowo-wartościowe magazynu,
-    wykonywanie innych prac zleconych przez Gł. Księgowego.
Główny księgowy realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późn.zm.)  oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz.694) .Struktura organizacyjna Oddziału :
-    Główny Księgowy
-    Stanowiska pracy referentów
-    Stanowisko pracy kasjera .
Pracownicy oddziału podlegają bezpośrednio Głównemu Księgowemu .


    §   20


Do zakresu działania samodzielnych stanowisk pracy podlegających bezpośrednio Dyrektorowi należy w szczególności :
1. W zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego :

      -    uzgadnianie i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w  
           dokumentacji  projektowej  w zakresie ustalonym w ustawie o PIS i innych odrębnych
            przepisach :
           a/ przygotowywanie opinii sanitarnych  bądź  postanowień w oparciu o przedłożony   
                plan sytuacyjny i program inwestycji  oraz wizją lokalną,
            b/ konsultowanie opinii z oddziałem Zapobiegawczego  Nadzoru Inwestycyjnego
                WSSE  w przypadkach  skomplikowanych  lub budzących  wątpliwości.   ,
-    opiniowanie dokumentacji projektowej  obiektów,
-    uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy,
-    uzgadnianie  programu gospodarki odpadami na wniosek Starostwa Pow. ,
-    kontrola budów  w trakcie ich realizacji , a w przypadkach stwierdzenia niezaopiniowa
nej  dokumentacji lub dokonania znacznych( niezaopiniowanych) zmian   i innych       
poważniejszych niedociągnięć-  przygotowanie pisma interwencyjnego,
-    udział w odbiorach technicznych inwestycji zrealizowanych,
-    współpraca z innymi komórkami PSSE oraz instytucjami związanymi z inwestycjami
i ochroną środowiska,
-    prawidłowe prowadzenie rejestrów  spraw związanych z pracą  Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego ,
-    sporządzanie obowiązujących sprawozdań , meldunków i analiz,
-    załatwianie skarg i wniosków ludności ,
-    czynne uczestnictwo w doszkalaniu i samokształceniu ,
-    wykonywanie innych czynności  na polecenie  Dyrektora Stacji.1. W  zakresie pracy Radcy Prawnego :
-    Wykonywanie obowiązków zgodnie z ustawą  o radcach prawnych,
-    udzielanie porad prawnych dotyczących zakresu działania PPIS oraz funkcjonowania PSSE jako samodzielnej jednostki organizacyjnej ,
-    współdziałanie przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych wywołujących skutki prawne, wystąpień adm. do innych organów i jednostek,
-     występowanie w imieniu PPIS w charakterze oskarżyciela publicznego oraz innych sprawach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
-     nadzór nad prawidłowym pod względem prawnym przygotowaniem dokumentów i wystąpień przez poszczególne komórki i stanowiska pracy,
-     informowanie o obowiązujących przepisach prawnych związanych z działalnością PIS i PSSE ,
-    prowadzenie szkoleń i instruktażu wewnętrznego,
-     gromadzenie i uzupełnianie zbioru pomocy prawnych i nadzór nad nimi.

2. W zakresie  pracy pracownika ds. pracowniczych :
-    rekrutacja , dobór i rozmieszczanie kadr ,
-    kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,
-    organizowanie i kontrola stażów pracy,
-    organizowanie praktyk zawodowych , studenckich i uczniowskich ,
-    informowanie i  mobilizowanie pracowników do uczestnictwa w dostępnych  formach szkolenia,
-    określanie potrzeb socjalnych i bytowych załogi ,
-    organizowanie wypoczynku dla pracowników i ich rodzin ,
-    organizowanie opieki nad emerytami i rencistami ,
-     badanie warunków pracy, motywacji i postaw pracowniczych,
-    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników , akt osobowych , wydawanie legitymacji i innych upoważnień czy zaświadczeń,
-    prowadzenie spraw urlopów oraz  spraw  związanych z czasową niezdolnością do pracy ,
-    przygotowywanie wniosków do karania i nagradzana pracowników,
-    załatwianie spraw emerytalno-rentowych,
-     współdziałanie ze służbą  zdrowia w celu zapewnienia pracownikom  opieki zdrowotnej ,
-    opracowywanie sprawozdań   dot. zatrudnienia , płac i spraw socjalnych,
-    wykonywanie innych czynności  zleconych przez Dyrektora .


3.    W zakresie pracy inspektora bhp i p/poż .

-    Sprawowanie kontroli nad stanem bhp i p/poż w PSSE zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
-    bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach bhp i p/poż,
-    opracowywanie instrukcji i zasad postępowania na poszczególnych stanowiskach pracy oraz planu poprawy warunków bhp.,
-    ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ( kompletowanie wniosków ),
-    dokonywanie szkoleń pracowników z dziedziny bhp i p/poz.,
-    zabezpieczenie pracownikom właściwej odzieży ochronnej i roboczej,
-    współudział w organizowaniu badań lekarskich pracowników  i kontrola ich terminowości,
-    współpraca w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy .
IV. TRYB  PRACY   STACJI .


            §  21


     1.   Pracownicy Stacji wykonują czynności kontrolne w postępowaniu administracyjnym
           i egzekucyjnym oraz stosują postępowanie mandatowe w oparciu o wydane przez
           Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej .

      2.  Czynności kontrolne podejmowane są z urzędu bądź w wyniku skarg i wniosków    
           kierowanych do Państwowego Inspektora Sanitarnego .


4.    Ustalenia dokonane podczas czynności kontrolnych stanowią podstawę do wszczęcia
postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie stwierdzonych  naruszeń obowiązujących przepisów sanitarnych.


      4.   Projekt decyzji przygotowują  pracownicy oddziału , którzy dokonali czynności  
            kontrolnych  i po uzyskaniu akceptacji kierownika przedstawiają przygotowaną
            decyzję wraz z aktami postępowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  
            Sanitarnemu .


5.    Decyzję podpisują : Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny a w czasie jego nie-
obecności  działający z upoważnienia kierownik oddziału .


6.    Niewykonanie decyzji w zakreślonym terminie skutkuje wszczęciem postępowania
egzekucyjnego prowadzonego w trybie określonym ustawą z dnia 17.06.1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. z 2002 r. Nr 110 poz. 968
z późniejszymi zmianami ) .


7.    Laboratoria  Stacji dokonują analiz prób pobranych w trakcie kontroli .
Jeżeli wyniki analiz wskazują na popełnienie wykroczenia lub występku , a kontrolę przeprowadzili pracownicy Stacji – Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny wszczyna postępowanie wyjaśniające bądź dochodzenie, kierując wniosek o ukaranie  lub akt oskarżenia do właściwego Sądu Rejonowego .


8.    W sprawach związanych z kierowaniem Powiatową Stacją  Sanitarno –Epidem.
            w Skarżysku-Kamiennej  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-
            Kamiennej jako Dyrektor Stacji wydaje zarządzenia wewnętrzne i polecenia .
           


 
V. POSTANOWIENIA   KOŃCOWE .

§  22

W  Stacji istnieje  możliwość zarówno łączenia  jak i rozdziału  zadań  na poszczególnych stanowiskach pracy i  regulowanie ich zakresami czynności.

            §  23

Obowiązującą  wykładnię przepisów i postanowień niniejszego regulaminu ustala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej , który również rozstrzyga spory kompetencyjne wynikłe na tle jego stosowania .

            §  24

Schemat organizacyjny Stacji stanowi załącznik do regulaminu.

            §  25

Porządek wewnętrzny i związane z procesem pracy obowiązki Stacji jako zakładu pracy i jej Dyrektora  oraz obowiązki i uprawnienia pracowników określa Regulamin Pracy PSSE w Skarżysku-Kamiennej ustalony w obowiązującym trybie.
                                                                      §  26

Traci moc dotychczasowy  Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej.

            §  27

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej  wchodzi w życie  z dniem  zatwierdzenia przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach .
Nadaję :        

Dyrektor Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Skarżysku-Kamiennej    
Dyrektor   Stacji    
Lek.  Jan Piłat    

14.IV.2003
( Data  i podpis )


Zatwierdzam :
Państwowy  Wojewódzki
Inspektor  Sanitarny
w Kielcach
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Lek .med. Jan Krzysztof  Bartel

24.04.2003
( Data i podpis)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się