2020-05-07

Statut PSSE w Skarżysku

Statut prawny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej - tekst ujednolicony
 

 

STATUT PSSE

 

tekst ujednolicony

 

 

 

§ 1

 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 

 

 

§ 2

 

 

 

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.

 

 

 

§ 3

 

 

 

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Skarżysko-Kamienna.

 

2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat skarżyski.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych 3-go stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

 

 

 

§ 5

 

 

 

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.

 

 

 
 
 
 

§ 6

 

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1)      higieny środowiska;

 

2)      higieny pracy w zakładach pracy;

 

3)      higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

 

4)      zdrowotnymi żywności i  żywienia;

 
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.
 

2. Zadania, o których mowa w ust.1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

 
 
 
 
 
 
 

1)      prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2)      wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3)      wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4)      opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

 

5)      działalność przeciwepidemiczną;

6)      opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7)      przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8)      przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

 

9)      przygotowywanie  spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, wg odrębnych przepisów;

 

10)  inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

 

11)  opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

 

12)  prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

 

 

 

§ 7

 

 

 

Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług, a uzyskane z niej dochody gromadzi na rachunku dochodów własnych.

 

 

 

§ 8

 

 

 

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 

1)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

 

2)      Oddział Laboratoryjny;

 

3)      Oddział Nadzoru Sanitarnego;

 

4)      Sekcja Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;

 

5)      Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

 

6)      Stanowisko Pracy do Spraw Informatyzacji;

 

7)      Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Szkoleń;

 

8)      Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

 

9)      Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej;

 

10)  Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

 

11)  Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

 
 
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny.
 

 

 

Podstawa prawna :

 
 1. Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego - (Dz. Urz. MZ Nr 11 poz. 80) z  poniższymi zmianami.
 2. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004 r. zmieniające zarządzenie
  w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego - (Dz. Urz. MZ. Nr 11 poz. 100).
 3. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 października 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego - (Dz. Urz. MZ. Nr 16 poz. 78).
 4. Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2008 r. zmieniające zarządzenie
  w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego - (Dz. Urz. MZ. Nr 10 poz. 68).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się