2020-05-07

Zmiana w Statucie

 

Zmiana w statucie PSSE Skarżysko W Związku z Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004r.

ZMIANA W STATUCIE
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SKARŻYSKU-KAMIENNNEJ

Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 września 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego .

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej(Dz.U. Nr91 poz. 408 , z późn .zm.) w związku z art.15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 1998 r. Nr 90 , poz. 575, z późn.zm.) zarządza się co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego(Dz.Urz.MZ Nr 11 ,poz. 80) wprowadza się następujące zmiany :

w załączniku Nr 9 do zarządzenia - § 8 otrzymuje brzmienie :

§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Skarżysku-Kamiennej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy :

1.Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego :

a) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska,
b) Sekcja Nadzoru Higieny Żywności , Żywienia i Przedmiotów Użytku ,
c) Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska Pracy ,
d) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego i Statystyki .
e) Sekcja Nadzoru Higieny Dzieci i Młodzieży.

- 2-

2. Oddział Laboratoryjny :
a) Laboratorium Mikrobiologii ,
b) Laboratorium Badań Fizyczno-Chemicznych .

3. Oddział Ekonomiczno-Administracyjny :
a) Sekcja Ekonomiczna :
- Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.
- Stanowiska Pracy Referentów Księgowych.
- Stanowisko Pracy Kasjera.
b) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza :
- Stanowiska Pracy Referentów Administracyjnych z Obsługą Sekretariatu.
- Stanowiska Pracy ds. Dozoru i Obsługi.
- Stanowisko Pracy Informatyka .

4. Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej;
5. Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.
6. Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości ;
7. Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych ;
8. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego ;
9. Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej ;
10. Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych .

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji .
Podpisał
Minister Zdrowia
Marek Balicki

Powyższe ogłoszono dnia 23 września 2004 r. w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia Nr 11 poz. 100 i obowiązuje po upływie 14–tu dni od ogłoszenia .

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się