2020-05-07

Statut PSSE w Skarżysku

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w Skarżysku - Kam. zwana dalej "Powiatową Stacją" jest Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r. Nr 91 poz. 408, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1041 z późn. zm.);
4) innych przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki, prowadzone w formie jedno-stek budżetowych;
5) niniejszego statutu.

§ 2

Organem założycielskim Powiatowej Stacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3

Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Skarżysko-Kamienna.

§ 4

Powiatowa Stacja działa na obszarze Powiatu Skarżyskiego i obejmuje :
miasto : Skarżysko – Kamienna
miasto i gminę : Suchedniów
gminy : Bliżyn
Łączna
Skarżysko – Kościelne

Rozdział II
Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji

§ 5

Zadaniem Powiatowej Stacji jest sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska
2) higieny pracy w zakładach pracy
3) higieny procesów nauczania i wychowania
4) higieny wypoczynku i rekreacji
5) zdrowotnymi żywności , żywienia i przedmiotów użytku
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciąż-liwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodo-wych.

Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sa-nitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na pro-wadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej.

§ 6

Do zakresu działania Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z reali-zacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skar-żysku – Kam., a w szczególności:
1) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego , uzgadnianie i kontrola prze-strzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej w za-kresie ustalonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( j.t. Dz.U. Nr 90 z 1998 r. poz. 575 z poź.zm.) i innych odrębnych przepisach ,
2) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę przestrzegania przepi-sów określających wymagania higieniczne i zdrowotne :
a) produkcji , transportu , przechowywania i sprzedaży żywności , warunków zbio-rowego żywienia , produkcji i obrocie przedmiotami użytku oraz innymi wyroba-mi wpływającymi na zdrowie ludzi ,
b) urządzeń wodnych , wód powierzchniowych , gleby , powietrza atmosferycznego, obiektów użyteczności publicznej , środków transportu osobowego a w razie za-grożenia epidemicznego tj. w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej – również obiektów prywatnych,
c) pomieszczeń w szkołach , placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypo-czynku oraz procesów nauczania,
d) środowiska pracy a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy ;
oraz
3) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
4) wykonywanie badań i pomiarów w środowisku pracy i nauki ,
5) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej tj. analiz i ocen , działalności promującej zdrowie i spraw związanych ze statystyką publiczną ,
6) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szczepień ochronnych,
7) składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych ,
8) prowadzenie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzeń oraz wnosze-nie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym wg odrębnych przepisów,
9) prowadzenie spraw administracyjnych , gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
10) opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji .

§ 7

Powiatowa Stacja, stosując ceny umowne, może wykonywać badania, analizy i pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-bowości prawnej, z których przychody stanowią jej środki specjalne .

Rozdział III
Zarządzanie Powiatową Stacją

§ 8

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest dyrektorem Powiatowej Stacji.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na okres 5 lat po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9

Dyrektor Powiatowej Stacji:
- kieruje Powiatową Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie,
- reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz,
- jest przełożonym wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji

§ 10

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy :

I. Oddział Higieny Komunalnej,
II. Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku,
III. Oddział Higieny Pracy,
IV. Oddział Epidemiologii,
V. Stanowisko pracy do spraw Dzieci i Młodzieży,
VI. Stanowisko pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej,
VII. Stanowisko pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
VIII. Stanowisko pracy do spraw Statystyki
IX. Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
X. Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
XI. Stanowisko pracy do spraw finansowych,
XII. Stanowisko pracy do spraw pracowniczych.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i sta-nowisk pracy określa regulamin organizacyjny.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 11

1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową finansowaną z części budżetu, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw zdrowia, prowadząc rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 , poz. 591 z póź.zm).
2. Powiatowa Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.
3. Powiatowa Stacja pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności pozabudżeto-wej w ramach środka specjalnego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 12

Statut Powiatowej Stacji nadaje Minister właściwy do spraw zdrowia po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego nadania.


Niniejszy statut został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Decyzją o wpisie do rejestru z dnia 14.10.2002 r.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..