2020-05-07

Statut PSSE w Skarżysku

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA w Skarżysku - Kam. zwana dalej "Powiatową Stacją" jest Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, działającym na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz.U. z 1998r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991r. Nr 91 poz. 408, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1041 z późn. zm.);
4) innych przepisów obowiązujących publiczne zakłady opieki, prowadzone w formie jedno-stek budżetowych;
5) niniejszego statutu.

§ 2

Organem założycielskim Powiatowej Stacji jest Minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3

Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Skarżysko-Kamienna.

§ 4

Powiatowa Stacja działa na obszarze Powiatu Skarżyskiego i obejmuje :
miasto : Skarżysko – Kamienna
miasto i gminę : Suchedniów
gminy : Bliżyn
Łączna
Skarżysko – Kościelne

Rozdział II
Zadania i zakres działania Powiatowej Stacji

§ 5

Zadaniem Powiatowej Stacji jest sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska
2) higieny pracy w zakładach pracy
3) higieny procesów nauczania i wychowania
4) higieny wypoczynku i rekreacji
5) zdrowotnymi żywności , żywienia i przedmiotów użytku
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciąż-liwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodo-wych.

Wykonywanie tych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sa-nitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na pro-wadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej.

§ 6

Do zakresu działania Powiatowej Stacji należy wykonywanie czynności związanych z reali-zacją zadań powierzonych Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Skar-żysku – Kam., a w szczególności:
1) sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego , uzgadnianie i kontrola prze-strzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych w dokumentacji projektowej w za-kresie ustalonym w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( j.t. Dz.U. Nr 90 z 1998 r. poz. 575 z poź.zm.) i innych odrębnych przepisach ,
2) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrolę przestrzegania przepi-sów określających wymagania higieniczne i zdrowotne :
a) produkcji , transportu , przechowywania i sprzedaży żywności , warunków zbio-rowego żywienia , produkcji i obrocie przedmiotami użytku oraz innymi wyroba-mi wpływającymi na zdrowie ludzi ,
b) urządzeń wodnych , wód powierzchniowych , gleby , powietrza atmosferycznego, obiektów użyteczności publicznej , środków transportu osobowego a w razie za-grożenia epidemicznego tj. w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej – również obiektów prywatnych,
c) pomieszczeń w szkołach , placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach wypo-czynku oraz procesów nauczania,
d) środowiska pracy a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy ;
oraz
3) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,
4) wykonywanie badań i pomiarów w środowisku pracy i nauki ,
5) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej tj. analiz i ocen , działalności promującej zdrowie i spraw związanych ze statystyką publiczną ,
6) sprawowanie nadzoru nad realizacją programu szczepień ochronnych,
7) składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych ,
8) prowadzenie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzeń oraz wnosze-nie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym wg odrębnych przepisów,
9) prowadzenie spraw administracyjnych , gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych,
10) opracowywanie planów pracy oraz sprawozdań z działalności Stacji .

§ 7

Powiatowa Stacja, stosując ceny umowne, może wykonywać badania, analizy i pomiary na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-bowości prawnej, z których przychody stanowią jej środki specjalne .

Rozdział III
Zarządzanie Powiatową Stacją

§ 8

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest dyrektorem Powiatowej Stacji.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny na okres 5 lat po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

§ 9

Dyrektor Powiatowej Stacji:
- kieruje Powiatową Stacją w sposób zapewniający jej prawidłowe funkcjonowanie,
- reprezentuje Powiatową Stację na zewnątrz,
- jest przełożonym wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji

§ 10

W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy :

I. Oddział Higieny Komunalnej,
II. Oddział Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku,
III. Oddział Higieny Pracy,
IV. Oddział Epidemiologii,
V. Stanowisko pracy do spraw Dzieci i Młodzieży,
VI. Stanowisko pracy do spraw Oświaty Zdrowotnej,
VII. Stanowisko pracy do spraw Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,
VIII. Stanowisko pracy do spraw Statystyki
IX. Stanowisko pracy Radcy Prawnego,
X. Sekcja Administracyjno – Gospodarcza,
XI. Stanowisko pracy do spraw finansowych,
XII. Stanowisko pracy do spraw pracowniczych.

Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i sta-nowisk pracy określa regulamin organizacyjny.

Rozdział V
Gospodarka finansowa

§ 11

1. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową finansowaną z części budżetu, której dysponentem jest Minister właściwy do spraw zdrowia, prowadząc rachunkowość na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121 , poz. 591 z póź.zm).
2. Powiatowa Stacja jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia.
3. Powiatowa Stacja pozyskuje środki finansowe z prowadzonej działalności pozabudżeto-wej w ramach środka specjalnego z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.

§ 12

Statut Powiatowej Stacji nadaje Minister właściwy do spraw zdrowia po zatwierdzeniu przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 14

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone w trybie właściwym do jego nadania.


Niniejszy statut został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia Decyzją o wpisie do rejestru z dnia 14.10.2002 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się